Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 28. februar 2002.

 

Formanden bød velkommen og startede på mødets dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Nils Liljestrand blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
 3. Formandens beretning.

Formanden henviste til den udsendte beretning for året 2001 og havde desuden følgende tilføjelser:

Til sidst meddelte formanden, at det var hans sidste beretning, idet han efter 3 år som kasser og 4 år som formand ikke stillede op til posten igen. Han takkede foreningens medlemmer for den tid, som han havde haft som formand og henviste til, at der i hans periode kun havde været 2 tilfælde af nabostridigheder og 2 tilfælde af manglende vedligehold af fortove og hække.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kasseren fremlagde det reviderede regnskab med følgende kommentarer:

Der blev stillet det spørgsmål, om foreningen har en stor formue. Til det svarede kassereren, at han ikke betragtede den som stor, idet foreningen økonomisk bør kunne overkomme eventuelle sagsomkostninger m.v. i tilfælde af, at foreningen ser sig nødsaget til at føre en sag.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Behandling af forslag.
 2. Ingen forslag fra medlemmerne.

  Forslag fra bestyrelsen: Dispositionsret til 15.000 kr. i stedet for 5.000 kr. for at undgå at skulle indkalde til ny generalforsamling i tilfælde af f.eks. sagsomkostninger til advokat på mere end 5.000 kr.

  Forslaget blev vedtaget.

 3. Budget.
 4. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget.
 5. Valg af formand i lige år.
 6. Karl Erik Strandesen genopstillede ikke.

  Som ny formand blev valgt: Carsten Konow.

 7. Valg af kasserer i ulige år.
 8. Punktet sprunget over.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 10. Samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev valgt.
 11. Valg af en bestyrelsessuppleant.
 12. Punktet sprunget over.
 13. Valg af 2 revisorer.
 14. De nuværende revisorer Kurt Juul og Claus H. Clausen blev begge genvalgt.
 15. Eventuelt.

En stor tak til Karl Erik Strandesen fra resten af bestyrelsen for arbejdet som formand for foreningen.

Et medlem opfordrede til, at opslagstavlerne i kvarteret fjernes. Dette vil – ifølge tidligere beslutning i foreningen – ske successivt og i takt med, at de går i stykker. Samme medlem opfordrede i øvrigt til, at fyrværkeriaffald i forbindelse med nytår blev hurtigere fjernet af hensyn til børnene m.v.

Et medlem gjorde opmærksom på, at mange lysmaster er i dårlig stand og direkte farlige for beboerne i kvarteret. Bestyrelsen opfordrede i den forbindelse til, at medlemmerne gør bestyrelsen opmærksom på farlige master.

Et medlem opfordrede til, at man så nærmere på, at få NESA til at nedlægge kabler i jorden og at man i den forbindelse kunne få nye lysmaster op. En anden nævnte muligheden for, at i et sådan projekt også burde kigge på, at få lagt kabel tv og bredbånd ind til hver enkel parcel.

Dirrigenten takkede til sidst alle fremmødte for god ro og orden og overdrog ordet til formanden, som ligeledes takkede forsamlingen. Herefter gik man over til at udtrække vinpræmier og generalforsamlingen blev herefter hævet.

Aftenen sluttede med et flot oste- og pølsebord.