BERETNING FOR ÅRET 2002

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning:

Karl Erik Strandesen, formand

Peter Fahnøe, næstformand

Svend Kiilerich Hermansen, kasserer

Jens Warrer

Jan G. Nielsen

Carsten Juul Kristensen

Pia von Jessen

Birthe Bisgaard-Liljestrand

Anders Høier (suppleant)

 

Årets aktiviteter:

Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har ikke ydet tilskud til nogen aktiviteter blandt medlemmerne. Der har ikke været nogen ansøg-ninger.

Der har ikke været tiltag til andre fester eller aktiviteter selvom bestyrelsen som sædvanligt efterlyste initiativer hertil på sidste års generalforsamlig.

Det har været glædeligt at konstatere, at det ikke i det forløbne år har været strengt nødvendigt at huske medlemmerne på, at hække m.m. skal klippes og fortovene holdes.

Støjgener

Bestyrelsen har i årets løb været kontaktet af et par medlemmer, der siden udvidelser og ombygning hos Novo Nordisk på Kirke Værløsevej i sommeren 2001 har følt sig stærkt generet af lyde udenfor det normalt hørbare område, d.v.s. særligt lav- eller højfrekvente lyde. Da det er en kendsgerning, at nogle mennesker bliver særligt generet af sådanne lyde ikke mindst om natten, vil bestyrelsen gerne herved opfordre alle, der måtte opleve lignende støjgener, til at kontakte formanden.

Da industriområdet mellem Ny Vestergårdsvej og Kirke Værløsevej er beliggende midt i boligområder, ser vi med alvor på udviklingen i alle de gener, som en fortsat udbygning af dette industriområde påfører vort område.

 

Ny Vestergårdsvej

Så skete det endelig. Fortovet på Ny Vestergårdsvej blev i årets løb lagt om, og kørebanen asfalteret.

En anden sag vedrørende Ny Vestergårdsvej dukkede op i årets løb. I forbindelse med rygter om byggeplaner hos Carl Lindhardt A/S og anlæggelse af en kørevej på grunden blev bestyrelsen ved forespørgsel hos kom-munen opmærksom på , at der faktisk eksisterer en Byplanvedtægt Nr.1 fra 1951, som i sin tid pålagde industriområdet, at der bl.a. skulle være en bebyggelsesgrænse på 17,5 m fra vejskel, og foruden begrænsninger for anvendelsen af dette område, også fastlagde, at der skulle være et 10 m bredt beplantet afskærmningsbælte. Som enhver kan se, er der efterhånden kun sparsomme rester tilbage af beplantningen, ligesom området mere og mere bliver til et ikke særlig kønt industriområde. Denne udvikling er udover det æstetiske heller ikke til gavn for prisniveauet i vort område.

Det forekommer helt klart, at kommunen ikke har administreret området efter Byplanvedtægtens bestemmelser og hensigt, der har til formål at sikre de omliggende beboelsesområder herunder Rygetholm attraktive omgivel-ser. Borgmester Erik Eefsen og teknisk direktør Hans Jørgen Mortensen har på et møde i den forbindelse oplyst, at man aldrig har kunnet administrere efter vedtægtens bestemmelser på grund af uklarheder og mangler i vedtægten.

 

 

 

 

Vor bestyrelse anlagde i maj 2001 sag ved Naturklagenævnet for at prøve lovligheden af etableringen af den nye interne kørevej i det omtalte afskærmningsbælte. ( I forbindelse hermed undersøgte vi, hvad det ville koste at få en advokat til at udarbejde et reponsum. Prisen herfor ville blive op mod 10.000- kr., så vi klarede os uden.)

Naturklagenævnets afgørelse forelå i oktober 2001, og den fastslog, at den interne vej ikke var ulovlig i forhold til byplanvedtægten. I spørgsmålet om afskærmningsbæltets udstrækning og beliggenhed, konstaterede Nævnet, at der er modstridende bestemmelser i byplanvedtægten, hvorfor begge bestemmelser ifølge normal praksis bort-falder. Bestyrelsen har taget afgørelsen til efterretning.

Eefsen og Mortensen gav på det omtalte møde udtryk for forståelse for vort ønske om at få genoprettet mere attraktive forhold på Ny Vestergårdsvej og mente, at dette bedst kunne ske ved udarbejdelse af en lokalplan, som successivt kan hjælpe med til at forskønne området igen. Vi afventer at blive inddraget i udarbejdelsen heraf.

 

 

Forslag til generalforsamlingen

Iflg. Vedtægterne §4.3 har bestyrelsen et rådighedsbeløb på 5.000- kr. pr. år for afholdelse af udgifter uden generalforsamlingens godkendelse. Rådighedsbeløbet foreslås forhøjet til 15.000- kr. pr. år.