Grundejerforeningen

RYGETHOLM

 

 

REFERAT AF ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

TORSDAG 22. MARTS 2001

 

Formanden startede med af byde velkommen til alle fremmødte.

Dagsordenspunkt samt referat.

 1.  
 2. Valg af dirigent.
 3. Niels Liljestrand blev foreslået og valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
 4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2000.
 5. Formanden henviste til den udsendte beretning og tilføjede, at han havde hørt fra kommunens tekniske forvaltning, at Ny Vestergaardsvej i løbet af år 2001 ville blive ny-asfalteret samt at fortovet ville blive lagt om fra Åkandevej og mod Bregnevej.

  Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 6. Forelæggelse af revideret regnskab for 2000.
 7. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2000,der udviste et overskud på kr. 9.754,36. Regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev godkendt af generalforsamlingen.
 8. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmerne.
 9. Der var ikke fremkommet forslag til generalforsamlingen.
 10. Fremlæggelse af budget for 2001.
 11. Kassereren fremlagde budget for 2001. Med baggrund i en budgetteret udgift på kr. 10.000 til medlemsaktiviteter samt fest tillige med et uændret kontingent på kr. 75 per medlem per år, var det budgetterede resultat et lille underskud på kr. 275-.

  Generalforsamlingen godkendte budgettet.

 12. Valg af formand i lige år.
 13. Ikke aktuelt i år 2001.
 14. Valg af kasserer i ulige år.
 15. Den nuværende kasserer ønskede ikke at genopstille grundet planlagt flytning. Der blev opfordret til emner blandt forsamlingen, men uden resultat. På opfordring accepterede bestyrelsesmedlem Svend Hermansen at opstille og blev valgt af generalforsamlingen.
 16. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 17. Der blev opfordret til forsamlingen om deltagelse i bestyrelsesarbejdet. To forslag fremkom og begge blev indvalgt i bestyrelsen. De to nye bestyrelsesmedlemmer er Pia Von Jessen, Violvej 28 samt Birthe Busgaard-Lijlestrand Åkandevej 17.
 18. Valg af den bestyrelsessuppleant.
 19. Anders Høier, Violvej 35 blev foreslået og valgt af generalforsamlingen.
 20. Valg af revisorer.
 21. De nuværende revisorer Kurt Juul og Claus H. Clausen blev begge genvalgt.
 22. Eventuelt.
 • Der blev opfordret til at arrangere et festligt arrangement, eksempelvis en børnefest ved Søndersøskolen i lighed med tidligere arrangementer. Frivillige bedes kontakte bestyrelsen.

  Der blev forespurgt omkring eventuel udskiftning af lygtepæle som angiveligt inden for en årrække ville blive aktuelt. Bestyrelsen lovede at undersøge sagen med NESA, som ejer og driver lygtepælene.

 • Efter endt dagsorden takkede dirigenten de i alt 37 fremmødte for god ro og orden og overdrog ordet til formanden.

  Formanden takkede ligeledes forsamlingen samt dirigenten for hans indsats, og derefter gik man over til at udtrække vinpræmier. Derefter blev generalforsamlingen hævet.

  Aftenen sluttede med et flot oste- og pølsebord med øl, vin og vand og hyggeligt samvær.