BERETNING FOR ÅRET 2001

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning:

Karl Erik Strandesen, formand, Jens Warrer

Søren Jacobsen, kasserer, Jan G. Nielsen

Peter Fahnøe, næstformand, Carsten Juul Kristensen

Svend Carlsen, Svend Kiilerich Hermansen, suppleant

 

I begyndelsen af december modtog bestyrelsen meddelelse om, at vort mangeårige bestyrelsesmedlem Svend Carlsen var gået bort den 30. november. Svend var et meget afholdt medlem af bestyrelsen og ydede gennem årene en stor indsats for Rygetholm bl.a. gennem mange kontakter til kommunen og forskellige firmaer. Også når der skulle klares mere praktiske opgaver, var Svend altid den første til at tilbyde sig. Svend vil blive savnet. Æret være hans minde.

Årets aktiviteter:

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har ydet tilskud til en sommerfest i 2000 for området nord for banen og har vedtaget tilskud til en fastelavnsfest i 2001 sammesteds.

Der har ikke været tiltag til andre fester eller aktiviteter selvom bestyrelsen som sædvanligt efterlyste initiativer hertil i sidste års beretning.

På sidste generalforsamling blev under emnet Eventuelt fremsat forslag om udskillelse af området nord for banen i en selvstændig forening. Bestyrelsen har i december 2000 modtaget meddelelse om, at forslaget er frafaldet på grund af manglende interesse blandt de pågældende medlemmer.

Det har været glædeligt at konstatere, at det ikke i det forløbne år har været strengt nødvendigt at huske medlemmerne på, at hække m.m. skal klippes. Der er dog stadig enkelte, som ved den første forårsklipning af hækkene bør sørge for at klippe godt ind, således at fortovet holdes frit i hele dets bredde. Hvis de pågældende blot foretager den lette studsning, som de har gjort i en årrække, vil hækkene i løbet af sommeren langt overskride grænsen for det acceptable, og der vil i så fald blive taget skridt til at anmode kommunen om at besørge klipningen for medlemmets regning.

Fra et af vore medlemmer har vi modtaget opfordring til at påtale vildtvoksende roser på Ny Vestergårdsvej 3. Samtidig blev der spurgt om vi kunne rette henvendelse til kommune om at få etableret et fortov på Ny Vestergårdsvej således, at man f.eks. kunne færdes her med en barnevogn uden at skulle krydse vejen. Bestyrelsen har ikke kunnet efterkomme anmodningen idet der ikke forekommer at være tale om et substantielt problem for Rygetholms medlemmer og fordi, ’den anden side af Ny Vestergårsvej’ ikke hører under Rygetholm.

 

Kloakker og fortove

I de senere år er en del kloakriste udskiftet samtidig med asfaltering af vor veje. Disse riste stoppes nemt til af nedfaldne blade m.m. og der kan opstå store søer på vejene og dele af fortovene. I begyndelsen af sommeren var der således problemer på Bregnevej og Ny Vester-gårdsvej/Åkandevej. En tur rundt i vort område viste samtidig, at fortovene på især Nellikevej og Ny Vestergårdsvej var i meget dårlig stand med mange store vandpytter.

Vor henvendelse herom til Teknisk Forvaltning besvaredes af Materielgården ved brev den 23. juni 2000 med bl.a., at udskiftning af ristene ikke ville komme på tale af tekniske og økonomiske hensyn. Medlemmerne opfordredes til løbende at sikre sig, at ristene ikke var tilstoppede. Brevet slutter med følgende konstatering:

 

 

 

’Ny Vestergårdsvej trænger til istandsættelse både hvad fortov og kørebane angår. Det er planen at istandsætte begge dele til næste år (d.v.s. i 2001), hvis økonomien er tilstede.’ - Det må vi så håbe den er.

Der henvises i forbindelse med renholdelse af ristene til ’Bekendtgørelse af lov om vinter-vedligeholdelse og renholdelse af veje’ § 13, der siger: Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede , brolagte, flisebelagte …. færdselsarealer, ……., samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, … for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Asfaltering

I forbindelse med asfalteringen i vort område er der skrevet til Teknisk Forvaltning om svineri med asfaltsmuler og tjære overalt, at Violvej havde ligget en hel weekend med våd tjære, om ændring af bumpene på Åkandevej m.m.

Teknisk Forvaltning beklagede ved brev af 15/9 2000, at fortovene oplevedes som snavsede, men at efterårsrengøringen af kommunens fortove vil blive påbegyndt den følgende tirsdag. Vi har dog ikke bemærket nogen efterårsrengøring.

Vedrørende Violvej oplystes, at arbejdet var standset i løbet af fredagen på grund af maskinsvigt. Entreprenøren var blevet indskærpet, at overskydende materiale m.m. ikke måtte kastes ind på private grund. Endvidere ville bumpene blive lavet helt i asfalt og dimensioneret til 30 km/t.

 

Parkering på fortovene

Dette emne har gentagne gange været oppe at vende. Ifølge Færdselsloven §28 stk. 3 gælder bl.a. følgende to regler:

  1. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti eller fortov.
  2. Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t kan dog, medmindre andet er bestemt i lokal bekendt-gørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulem-pe for færdslen på fortovet.

 

Politiet håndhæver §28 og anmeldelse af ulovlig parkering kan ske til nærpolitistationen i Værløse.

Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer til, at foreningens medlemmer anmelder ulovlige parkeringer til politiet, når parkeringen er til fare eller ulempe for den gående færdsel.

Men husk, der er formentlig kun tale om fare, hvis den gående tvinges ud på vejen for at passere. Hvis der er tale om ulempe, skal denne være væsentlig. Det er ikke nok, at to af hjulene er oppe på kantstenen. Som tommelfingerregel kan bruges, at man altid skal kunne passere forbi med en barnevogn.

 

Udhængsskabene

Udhængsskabene udsættes for graffitti og hærværk, og er i øvrigt efterhånden er ved at gå til af tidens tand. Da det ikke er indtrykket, at der er ret mange, der benytter dem, er bestyrelsen indstillet på successive at fjerne skabene, når de ikke kan mere. Bregnevej/Irisvej vil således blive fjernet snarest.