BERETNING FOR ÅRET 1999

 

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning:

Karl Erik Strandesen, formand, Jens Warrer

Søren Jacobsen, kasserer, Annie Sünksen

Peter Fahnøe, næstformand, Jan G. Nielsen

Svend Carlsen, Carsten Juul Kristensen, suppleant

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har i årets løb vedtaget at yde støtte til Værløse Agenda 21 ved at tegne medlemskab for et årskontingent på kr 100-.

Årets aktiviteter:

StopTyven og vinsmagning

I maj 99 arrangerede bestyrelsen et aftenarrangement med indlæg om STOP TYVEN kampagnen fra Det Kriminalpræventive Råd efterfulgt af vinsmagning med Jørgen fra Super1 på Læssevej. Der mødte ca. 50 medlemmer op og aftenen var en succes. I forbindelse med arrangementet fik de fremmødte udleveret et mærkningssæt. Bestyrelsen havde modtaget gratis mærkningssæt til alle 240 medlemmerne, og de overskydende sæt blev efterfølgende fordelt .

Flishugning

På opfordring fra et medlem på Violvej om at etablere en fælles flishugningsordning, nedsatte bestyrelsen i april 99 et udvalg til at undersøge mulighederne. I august 99 udsendtes meddelelse til alle medlemmerne med oplysninger om hvor og til hvilke priser, flishuggere kunne lejes. Samtidig opfordredes interesserede til at kontakte bestyrelsen. Der var én henvendelse, hvorfor bestyrelsen foreløbig har henlagt sagen.

Hække og fortove

Som sædvanligt var der også i 1999 for mange medlemmer, der ikke selv kunne huske at få klippet hække og ryddet fortove. Uklippede hække og tilgroede fortove virker skæmmende på helheds-indtrykket i kvarteret, der derved nemt kommer til at se forsømt og kedeligt ud, og for den nabo, der evt. står for at skulle sælge sit hus, kan det i værste fald betyde, at handelsprisen bliver væsentligt mindre, end det ellers ville være tilfældet. Bestyrelsen gennemførte derfor i slutningen af september en besigtigelse i hele foreningens område, som resulterede i en skriftlig opfordring til 18 medlemmer om at få klippet hæk. Kommunen fik kopi af 6 af brevene i henhold til den indgåede aftale om beskæring for grundejernes regning. Det var med stor glæde, at det efter fristens udløb, kunne meddeles kommunen, at samtlige 18 medlemmer nu havde bragt forholdet i orden.

Udover de omtalte 18 medlemmer er dog fortsat enkelte, hos hvem der er kritisable forhold, og der vil blive fulgt op overfor disse. Der er typisk tale om tilfælde, hvor buske eller træer er plantet så tæt på fortovet, at de vokser ud over dette. Andre har ikke kunnet overkomme, at klippe deres hække så langt ind, at de ikke når ud over fortovsfliserne. Der vil derfor hurtigt blive problemer, så snart buskene begynder at vokse igen.

Husk: Fortovet skal hele tiden være farbart i hele dets bredde, d.v.s. også den inderste fortovsflise skal være fri, og at det derfor langt fra er nok kun at foretage klipning en gang om efteråret.

 

 

 

 

 

Sommerfest

Bestyrelsen efterlyser hvert år nogle aktive medlemmer, der vil arrangere en børne- og/eller voksen sommerfest. Nogle få har meldt sig men langtfra nok til at bære et arrangement igennem. Bestyrelsen efterlyser endnu en gang nogle aktive medlemmer, til at være med til at arrangere en fest. Idet vi stærkt håber på, at der denne gang vil være tilstrækkeligt mange, der vil være med i en festkomite, har bestyrelsen besluttet på forhånd at tilvejebringe de ydre rammer for en fest:

 1.  
 2. Søndersøhallens cafeteria er reserveret til lørdag / søndag ? den ??? i tilfælde af dårligt vejr, men arrangementet planlægges afholdt udendørs på boldbanen.
 3.  
 4. Bestyrelsen arrangerer aftaler om og betaler for:
 1.  
 2. Festkomiteen arrangerer aktiviteter for børn og voksne
 3.  
 4. Festkomiteen står for øvrige indkøb, selve afviklingen af arrangementet herunder opstilling/ nedtagning af borde og bænke og eventuelle telte m.m. og efterfølgende oprydning.
 5.  
 6. Festkomiteen afleverer kvitteringer for alle indkøb. Foreningen lægger ud. Alle indtægter under arrangementet tælles op ved dets ophør, og overdrages til foreningen.
 7.  
 8. Foreningen har den økonomiske risiko ved evt. underskud.

Det forudsættes, at bestyrelsen på generalforsamlingen bemyndiges til at binde foreningen til underskudsrisikoen med ca. 10.000- kr.

 

 

Godt naboskab

I mange haver er de små buske og træer, der blev plantet, da vort område i sin tid blev bebygget, for længst fuldt udvoksede og fylder nu langt mere, end det måske var planlagt fra starten. Jo større buske og træer er, jo mere skygge giver de, og jo mere næring tager de fra den omkringliggende have med det resultat, at haven bliver trist og kedelig at se på. Der er set eksempler på, at store træer efterhånden er vokset så langt ind over naboens grund og har givet en masse skygge samtidig med, at grene i blæsevejr ramte naboens tag og forårsagede skader. Udover at man er erstatningsansvarlig i sådanne tilfælde, hjælper det ikke med til at skabe eller opretholde gode naboforhold.

Der har også været eksempel på, at et medlem har plantet kraftigtvoksende bambus meget tæt op af hækken ind til sin nabo. Resultatet har meget forudsigeligt været, at bambussen har bredt sig langt ind på naboens grund tværs igennem hækken, som nu er ved at gå til samtidig med, at naboen får ødelagt sin have. Der er i dette tilfælde forhåbentlig kun tale om en høj grad af ubetænksomhed.

Når vi alle nu snart igen skal i gang med havearbejdet, opfordres alle medlemmerne til at tage en tur rundt i haven iført de nabovenlige briller. Prøv at overveje, om du vil være ligeså glad for de store træer og buske i din have, hvis du i stedet boede i naboens hus. Hvilke gener er der på grund af skygge, nedfaldne grene og blade, og tager dine træer og buske også så megen næring fra naboens have, at han ikke kan få noget til at gro i nærheden? Overvej dernæst hvad de pågældende buske og træer egentlig betyder for dig. Ville din egen have ikke kunne blive meget lysere og venligere, hvis de var væk og måske endda nemmere at holde? Og så kunne det jo være, at naboen blev så glad, at han kom over med et par øl og gav en hånd med ved fældningen og oprydningen.