Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 23. marts 2000.

Formanden indledte med at byde velkommen til de lidt over 50 fremmødte medlemmer.

Ad 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Arne Sünksen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidat Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og gav herefter ordet til formanden.

Ad 2: Formandens beretning

Formandens beretning, som allerede var blevet udsendt i skriftlig form sammen med ind- kaldelsen, blev af formanden kun suppleret med en korrektion af antallet af afholdte be- styrelsesmøder; idet der havde været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder i stedet for 5 som nævnt i den udsendte beretning.

Beretningen godkendtes uden bemærkninger af forsamlingen.

Ad 3: Forelæggelse af revideret regnskab

Kassereren Søren Jakobsen gennemgik det udsendte regnskab for 1999. Der havde indsneget sig en trykfejl i sammentællingen af 1998 balancetallet, der skulle være 1.000 kr større. Regnskabet godkendtes.

Revisor Claus H.Clausen gjorde dog opmærksom på, at bestyrelsen skulle være opmærksom på størrelsen af bank- og girokonto indeståendet og af rentehensyn omlægge en del af beløbet til obligationer. Bestyrelsen bekræftede at ville følge udviklingen.

Ad 4: Fremkomne forslag

A. Forslag til flishugning - forslagsstiller H.C.Wolter beskrev mundtligt baggrunden for sit forslag. Efter en del diskussion om priser og om det betimelige i, at foreningen et par gange om året bekostede en sådan service, der skønsmæssigt højst kunne gavne et lille antal af foreningens medlemmer hvert år, blev forslaget sat til skriftlig afstemning med følgende resultat: I alt 36 afgivne stemmer, heraf 9 for og 25 imod forslaget, som dermed blev forkastet.

B. Forslag om at foreningen kunne yde underskudsgaranti for max. kr.10.000 i forbindelse med afholdelse af en evt. sommerfest for foreningens medlemmer som omtalt i formandens beretning.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Kun 5 stemte imod.

Ad 5: Budget for år 2000

Søren Jakobsen forelagde budgettet med den bemærkning, at en evt. sommerfest kun var budgetteret som udgift med kr. 5.000, men at beløbet som følge af garantien altså ville kunne stige til kr. 10.000-.

Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 6: Valg af formand i lige år

Karl Erik Strandesen genvalgtes.

Ad 7: Kun aktuel i ulige år

Ad 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Fahnøe, Svend Carlsen, Carsten Juul Kristensen, Jens Warrer og Jan G. Nielsen valgtes som bestyrelsesmedlemmer. Annie Sünksen genopstillede ikke.

Ad 9: Valg af suppleant

Svend Killerich Hermansen, Ny Vestergårdsvej 12 blev valgt.

Ad 10: Valg af revisorer

Kurt Juul og Claus H. Clausen genvalgtes som revisorer.

Ad 11: Eventuelt

Under "eventuelt" blev diskuteret et for sent indleveret forslag om opdeling af grundejer- foreningen. Forslagsstilleren, Finn Holgersen motiverede hvorfor en del medlemmer på Toftegaardsvej og Nellikevej ønskede at få udskilt området i en selvstændig grundejer-forening eller i en autonom enhed med egen lokalbestyrelse på 3 – 4 medlemmer, som skulle have møderet til Rygetholms bestyrelsesmøder og i øvrigt have eneret til at disponere for lokalområdet. FH. begrundede sit forslag med, at han ikke mente, at bestyrelsen udviste interesse for området beliggende nord for banelegemet. FH. gav flere ’eksempler’ på dette. Flere besty

relsesmedlemmer afviste dette på det bestemteste.

Formanden bemærkede hertil, at der principielt ikke kunne være noget til hinder for udskillelse af Toftegaardsvej/Nellikevej i en selvstændig grundejerforening. Dette vil blot kræve, at samtlige parceller fik tinglyst en servitut om pligtigt medlemskab af en ny grundejerforening. Når en ny forening var en realitet, kunne servitutten om medlemskab af Rygetholm aflyses, og den nye forening kunne så få overdraget den forholdsvise andel af Rygetholms formue, hvilket p.t. svarede til mindre en halvdelen af tinglysningsomkost- ningerne for den nye servitut.

Oprettelse af en autonom enhed med eneret til at disponere og med møderet til bestyrelsesmøderne vil derimod ikke kunne accepteres.

Forslagsstilleren blev opfordret til at genindsende forslaget i rette tid til generalforsamlingen i 2001, hvis der var fuld opbakning om ønsket om etablering af en selvstændig grund-ejerforening.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden, der herefter varmt takkede det afgåede bestyrelsesmedlem Annie Sünksen for indsatsen gennem 10 år i bestyrelsesarbejdet og overrakte en buket blomster og et par flasker.

Annie Sünksen udtrak derefter de 3 heldige vindere af vinpræmier i årets lodtrækning

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær , hvor de fremmødte nød godt af den lækre buffet.